O nás

 

Naše činnost

DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK – ochrana ptactva

 

je nezisková organizace s celorepublikovou působností specializující se na praktickou ochranu přírody a životního prostředí. Spolek byl založen již v roce 1992 a působí hlavně na území Plzeňského kraje, přičemž mezi jeho hlavní cíle patří tři základní projekty:

Provozování záchranné stanice živočichů, zabezpečení chodu léčebného a chovatelského zázemí včetně poskytování odborného servisu

 

Zajišťujeme odchyt, převzetí, veterinární vyšetření i ošetření, následnou léčbu a zpětný návrat do volné přírody, případně zajištění další existence všech druhů poraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů.

Kromě provozování léčebného zařízení realizujeme i plánované či mimořádné záchranné transfery (přesuny) všech skupin a vývojových stádií volně žijících zvířat.

V rámci celorepublikové Národní sítě záchranných stanic pokrýváme území bývalých okresů Plzeň – město, Plzeň – sever a Domažlic. Dnes podle ORP spravujeme území Plzně, Nýřan, Kralovic, Horšovského Týna a Domažlic.

Projekty druhové ochrany

 

Realizace vybraných projektů, zaměřených zejména na preventivní ochranná opatření, která zabraňují poraňování volně žijících živočichů, dále na úpravy jednotlivých biotopů a stanovišť, na praktickou ochranu v terénu a odborný výzkum.

Do druhové ochrany patří například rekonstrukce a úpravy čapích hnízd, vyvěšování a údržba umělých hnízdních dutin (ptačí budky), úpravy a údržby jednotlivých biotopů, tůně pro obojživelníky, rezervace, VKP, úklidy kostelních zvonic po netopýrech, kroužkování a monitoring volně žijících druhů ptactva a spoluúčast na dalších odborných či vědeckých projektech.

Projekty druhové ochrany realizujeme dle aktuální potřeby na celém území Plzeňského kraje i mimo něj.

Projekty ekologické výchovy

 

Realizace ekologicko-výchovných či informačních projektů, zaměřených zejména na osvětu a vzdělávání široké veřejnosti. V rámci tohoto projektu realizujeme například tematicky zaměřené výukové programy pro všechny věkové i zájmové skupiny. Vydáváme propagační a osvětové materiály. Publikujeme, informujeme, vzděláváme.

Tyto projekty jsou rovněž realizovány bez územního členění, spíše celoplošně a v rámci celé ČR.

Nadstandardní servis

 

Mimořádné a nadstandardní služby, které zabezpečujeme mimo rámec naší základní činnosti. Tyto služby jsou většinou hrazeny žadatelem a realizovány na základě vzájemné dohody za předem dohodnutých podmínek. Do této kapitoly jednoznačně patří například:
 

 
odchyt ptáků v supermarketech, výrobních halách a podobně,
 
mimořádné odchyty zvířat domácích či exotických,
 
dočasná péče o ztracená, zbloudilá a opuštěná domácí či exotická zvířata (věc nalezená),
 
odborné průzkumy, posudky a konkrétní projekty,
 
asistence orgánům ochrany přírody a ostatním kolegům,
 
poradenský servis včetně realizace konkrétních akcí či nápravných opatření atd.

Naše poslání

 

Základním posláním a cílem DES OP je pomáhat volně žijícím živočichům, praktické ochraně naší přírody a životnímu prostředí. Chceme spoluvytvářet pozitivní vztah veřejnosti ke zvířatům a přírodě, eliminovat negativní důsledky lidské činnosti na život volně žijících zvířat i přírody jako takové a motivovat k jejich ochraně. Právě konkrétní životní příběhy zvířat jsou velmi silnou motivací, kdy člověk soucítí se zraněným či uhynulým živočichem a má potřebu pomáhat podle svých sil, možností a nápadů. Alespoň tak to vnímáme a tak to většinou je. Na konkrétních příbězích prezentujeme nebezpečí, které volně žijící živočichy ohrožuje, a to i s důsledky mnohdy fatálními. To dokumentují tiskové zprávy DES OP včetně fotodokumentace. O velkém zájmu svědčí rozsáhlý adresář příznivců a také médií.

Každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat

Členové organizace se spolu s početnou skupinou dobrovolníků a příznivců činnosti DES OP snaží operativně a pokud možno co nejefektivněji řešit každodenní problémy společného soužití lidí a volně žijících zvířat, ne však zasahovat do přirozeného přírodního vývoje jednotlivých živočišných druhů či přírodních zákonitostí, ale poskytovat pomoc při odstraňování konkrétních nežádoucích následků, zejména lidské činnosti.

Cílem našeho spolku

je nejen odstraňovat již vzniklé konkrétní následky, ale hlavně jim předcházet. Snažíme se svou činností pokud možno minimalizovat negativní civilizační dopady na naši přírodu a živočichy v ní žijící.

Významná část přírodních biotopů je ovlivněna zemědělským a lesnickým způsobem hospodaření i rozvojem průmyslu a jejich dopadem na ekologickou stabilitu krajiny. Současný vývoj naší civilizace sice přináší skvělé perspektivy dalšího ekonomického a technologického růstu, už se ale nemusí ztotožňovat s potřebami přírody jako takové. Proto klademe důraz na nutnost zachování či zkvalitnění jednotlivých biotopů.

Záchranné programy se hlavně zaměřují na územní ochranu druhů živočichů v místě jejich přirozeného výskytu. Tam, kde lidská činnost zasáhla nejrazantněji, vrátit krajině její původní přirozenou tvář.

Zároveň se snažíme informovat a vzdělávat širokou veřejnost, neboť zejména neznalá a neinformovaná lidská společnost často i v dobrém úmyslu škodlivě zasahuje do přírodního systému a rovnováhy.

Ekologická výchova

DES OP je zaměřena hlavně na spolupráci se školami a školkami, mimoškolní výchovu dětí a mládeže, celkovou osvětu, práci s dobrovolníky a ekoporadenství, a tak je také realizována. Důležitý je také vlastní názorný didaktický materiál jako jsou Výukové karty, DVD, Zvířátková pexesa, kartičky se seznamem záchranných stanic v Plzeňském kraji a kontakty na ně.